TAILIEUCHUNG - Quyết định số 62/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 62/2001/QĐ-BCN về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 62 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 04 2001 QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BÊ TÔNG LY TÂM - XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC SÔNG HÀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam Công văn số 6645 EVN TCCB ĐT ngày 06 tháng 12 năm 2001 về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04 2001 QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn như sau Giá trị thực tế của Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3. Quyết định số 344 EVN HĐQT TCKT ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2001 là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
570    4    0