TAILIEUCHUNG - Quyết định số 73/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 73/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty May Hồ Gươm thành Công ty cổ phần May Hồ Gươm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 73 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản ngày 4 tháng 11 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp thẩm định Phương án chuyển Công ty May Hồ Gươm thành Công ty cổ phần May Hồ Gươm Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại Tờ trình số 1158 TTr-HĐQTngày 13 tháng 9 năm 1999 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty May Hồ Gươm - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam với những nội dung chính như sau. 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng ba tỷ một trăm triệu đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 30 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 70 vốn Điều lệ Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 Giá trị của Công ty May Hồ Gươm theo Quyết định số 922 QĐ BTC ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty May Hồ Gươm tại thời điểm 0 giờ ngày 30 tháng 6 năm 1998 để cổ phần hoá Giá trị thực tế doanh nghiệp đồng trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3 Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng trong đó Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần là cổ phần trị giá đồng. 4

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT