TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1506/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1506/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1506 2001 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1506 2001 QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TIỀN MẪU TIỀN LƯU NIỆM TIỀN ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 81 1998 NĐ-CP ngày 01 10 1998 của Chính phủ về in đúc bảo quản vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy tiền kim loại bảo quản vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tiền mẫu tiền lưu niệm tiền đình chỉ lưu hành . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 179 1999 QĐ-NHNN6 ngày 22 5 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu tiền lưu niệm. Điều 3 Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ Vụ trưởng Vụ Kế toán-Tài chính Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng Giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Thị Kim Phụng Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ TIỀN MẪU TIỀN LƯU NIỆM TIỀN ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1506 2001 QĐ-NHNNngày 30 tháng 11 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Quy chế này quy định việc in đúc sử dụng tiền mẫu tiền lưu niệm việc bảo quản vận chuyển giao nhận bán tiền mẫu tiền lưu niệm tiền đình chỉ lưu hành của Ngân hàng Nhà nước. Điều 2 Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    4    1    10-08-2020
43    3    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
263    4    0    10-08-2020
4    7    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0