TAILIEUCHUNG - Thông tư số 96/2001/TT-BTC

Thông tư số 96/2001/TT-BTC về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 3/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ | BỘ TÀI CHÍNH Số 96 2001 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 11 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỌ TÀI CHÍNH SỐ 96 2001 TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 69 2001 QĐ-TTG NGÀY 03 5 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHO NGƯỜI TRỒNG VÀ BÁN NGUYÊN LIỆU Thi hành Quyết định số 69 2001 QĐ-TTg ngày 03 5 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN MUA VÀ BÁN CỔ PHẦN THEO GIÁ ƯU ĐÃI 1. Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá được bán cổ phần theo giá ưu đãi cho người trồng và bán nguyên liệu là các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nông sản lâm sản bao gồm sản phẩm của các loại cây trồng hàng năm và cây lâu năm vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sau đây gọi là doanh nghiệp chế biến . 2. Những cá nhân hộ nông dân thực hiện nhận khoán sử dụng đất theo qui định của Nhà nước trong sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm nông lâm nghiệp và bán cho doanh nghiệp chế biến sau đây gọi chung là người cung cấp nguyên liệu được mua cổ phần theo giá ưu đãi của các doanh nghiệp chế biến khi doanh nghiệp này thực hiện cổ phần hoá nếu có đủ các điều kiện sau a- Trực tiếp sản xuất ra nông sản lâm sản và đã bán sản phẩm này cho doanh nghiệp chế biến được ổn định ít nhất 3 năm tính đến thời điểm doanh nghiệp chế biến thực hiện cổ phần hợp doanh nghiệp chế biến có thời gian hoạt động dưới 3 năm mà thực hiện cổ phần hoá thì những người trực tiếp sản xuất ra nông lâm sản phẩm và đã bán cho doanh nghiệp chế biến kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập. b- Thực tế có sử dụng đất được giao theo qui định của Nhà nước để trồng sản xuất hàng nông sản lâm sản và bán cho doanh nghiệp chế biến. c- Khi bán nông sản lâm sản cho doanh nghiệp chế biến phải thông qua hợp đồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT