TAILIEUCHUNG - Thông tư số 132/1999/TT-BTC

Thông tư số 132/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 132 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 132 1999 TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Theo Quyết định số 145 1999 QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ Thi hành Quyết định số 145 1999 QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá công ty cổ phần sản xuất kinh doanh thuộc các ngành quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 145 1999 QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Đối tượng nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm - Tổ chức kinh tế tài chính nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam kể cả các tổ chức kinh tế đang có vốn đầu tư tại Việt Nam. - Người nước ngoài không thường trú tại lãnh thổ Việt Nam. - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. - Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. 3. Mức bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài Tổng số giá trị cổ phần bán cho các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30 vốn điều lệ của công ty. Trong trường hợp công ty cổ phần chưa huy động đủ mức vốn điều lệ thì tổng số cổ phần bán cho các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30 số cổ phần đã huy động. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua cổ phần của công ty thì nhà đầu tư nước ngoài đó cũng được mua tối đa 30 mức vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần đã huy động. 4. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc thông qua tổ chức bảo lãnh đại lý phát hành. Trường hợp cổ phần bán qua tổ chức bảo lãnh đại lý phát hành thì doanh nghiệp và tổ chức bảo lãnh phát hành phải có hợp đồng bảo lãnh phát hành mức phí và điều kiện bảo lãnh phát hành do 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT