TAILIEUCHUNG - Quyết định số 183/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 183/2001/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 183 2001 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 183 2001 QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị quyết số 12 2001 NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC hiện nghị quyết HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX Ban hành kèm theo Quyết định số 183 2001 QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Mục tiêu của Chương trình hành động chương trình là tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng bảo đảm các sản phẩm dịch vụ công ích thiết yếu của xã hội và nhu cầu cần thiết của quốc phòng an ninh là lực lượng nòng cốt đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu của Chương trình là trên cơ sở hiểu đầy đủ nội dung Nghị quyết để cụ thể hoá đầy đủ các quan điểm chủ trương định hướng chính sách nhiệm vụ Trung ương đã thông qua bằng các văn bản pháp quy và tổ chức thực hiện có hiệu quả. II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH A. SỬA ĐỔI BỔ SUNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH. 1. Làm rõ và cụ thể hoá định hướng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    8    0    13-08-2020
139    6    0    13-08-2020
22    5    0    13-08-2020
4    6    0    13-08-2020
4    25    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0