TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1346/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1346/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1346 2001 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1346 2001 QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC NHỜ THU THƯƠNG PHIẾU QUA NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Pháp lệnh Thương phiếu ngày 24-12-1999 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 32 2001 NĐ-CP ngày 5 7 2001 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh thương phiếu. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành theo quyết định này Quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua Ngân hàng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố Tổng giám đốc Giám đốc Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư Ngân hàng chính sách Ngân hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nguyễn Thị Kim Phụng Đã ký QUY ĐỊNH THỦ TỤC NHỜ THU THƯƠNG PHIẾU QUA NGÂN HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 1346 2001 QĐ-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước I- QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1- Quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua Ngân hàng này quy định cụ thể về trình tự giao nhận kiểm soát xử lý thanh toán thương phiếu nhờ thu qua Ngân hàng thương mại Ngân hàng phát triển Ngân hàng đầu tư Ngân hàng chính sách Ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác sau đây gọi tắt là Ngân hàng đang hoạt động kinh doanh tại Việt nam. Quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua ngân hàng này không áp dụng cho các trường hợp sau đây - Thương phiếu không phát sinh từ hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0