TAILIEUCHUNG - Quyết định số 356/1999/QĐ-NHNN14

Quyết định số 356/1999/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 356 1999 QĐ-NHNN14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 10 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 356 1999 QĐ-NHNN14 NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tín dụng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các ngân hàng tham gia nghiệp vụ chiết khấu tái chiết khấu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Giàu Đã ký QUY CHẾ VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 356 1999 QĐ-NHNN14 ngày 06 thángio năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước . Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này quy định việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ và tạo khả năng cân đối về nguồn vốn hoạt động cho các ngân hàng. Điều 2. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Nghiệp vụ chiết khấu là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua các giấy tờ có giá ngắn hạn còn thời hạn thanh toán thuộc sở hữu của các ngân hàng. Các giấy tờ có giá ngắn hạn này đã được các ngân hàng mua hoặc đấu thầu trên thị trường sơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    04-08-2020
1    4    0    04-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0