TAILIEUCHUNG - Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 235 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 235 2003 QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRỰC thuộc bộ tài chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật thực hiện việc huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái trái phiếu theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển quy hoạch kế hoạch dài hạn năm năm hàng năm của Kho bạc Nhà nước. 2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp chi trả thanh toán quyết toán quỹ ngân sách nhà nước nghiệp vụ hoạt động khác có liên quan và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ thống nhất trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. 4. Tô chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước và chiến lược quy hoạch kế hoạch sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 5. Tô chức thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý quỹ ngân sách nhà nước quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật bao gồm a Tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    11-08-2020
122    6    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0