TAILIEUCHUNG - Quyết định số 111/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 111/2001/QĐ-TTg về chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 111 2001 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 111 2001 QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 25 CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép Trung tâm giao dịch chứng khoán trực thuộc ủy ban Chứng khoán Nhà nước được vận dụng chế độ tiền lương trong thời gian 03 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 như sau 1. Ngạch bậc tiền lương của cán bộ viên chức thực hiện theo ngạch bậc tiền lương công chức quy định tại Nghị định số 25 CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ. 2. Vận dụng chế độ tiền lương của doanh nghiệp nhà nước với hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu là 1 3 lần. 3. Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 03 tháng lương thực hiện. Điều 2. Nguồn kinh phí chi các khoản nêu tại Điều 1 Quyết định này được quy định như sau 1. Ngân sách nhà nước cấp bằng 2 lần quỹ tiền lương thực tế tính theo ngạch bậc. 2. Các khoản thu sự nghiệp của Trung tâm giao dịch chứng khoán. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm điều hòa nguồn thu sự nghiệp để bảo đảm mức thu nhập giữa các Trung tâm giao dịch chứng khoán. Trường hợp nguồn thu sự nghiệp đã điều hoà nhưng không đủ giao Bộ Tài chính xác định cụ thể để Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch thiếu. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    2    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    4    0
8    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
623    4    0