TAILIEUCHUNG - Quyết định số 144/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 144/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 144 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HƯNG YÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HƯNG YÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên Tổng công ty Rau quả Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung chủ yếu sau đây 1. Hình thức cổ phần hoá Giữ nguyên giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển Doanh nghiệp. 2. Giá trị thực tế của Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên tại thời điểm 0 giờ ngày 01-01-2000 để cổ phần hoá là đồng bảy tỷ bốn trăm chín hai triệu năm trăm sáu mốt nghìn một trăm mười chín đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng một tỷ sáu trăm lẻ năm triệu sáu trăm ba chín nghìn tám trăm tám lăm đồng . 3. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng hai tỷ hai trăm triệu đồng . Tổng số vốn này được chia thành cổ phần bằng nhau mỗi cổ phần đồng với cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 43 4 vốn Điều lệ bằng cổ phần 954. đồng - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp 50 6 vốn Điều lệ bằng cổ phần đồng 4. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi chung cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là đồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    5    0    09-08-2020
6    13    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0