TAILIEUCHUNG - Thông tư số 80/1999/TT-BTC

Thông tư số 80/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 80 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 80 1999 TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN QUÝ HIẾM VÀ CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC NHẬN GỬI VÀ BẢO QUẢN Căn cứ Nghị định số 25 CP ngày 5 4 1995 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước KBNN nhận gửi và bảo quản như sau I- ĐỐI TƯỢNG NGUỒN TÀI SẢN QUÝ HIẾM VÀ CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ KBNN BẢO QUẢN 1 Đối tượng bảo quản KBNN nhận giữ và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá theo quy định tại Thông tư này bao gồm Các loại vàng bạc kim khí quý đá quý cổ vật bảo vật quốc gia cổ phiếu trái phiếu tín phiếu kỳ phiếu công trái. 2 Nguồn gốc tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do KBNN nhận bảo quản bao gồm - Do Ngân hàng Nhà nước các Bộ Ngành trực thuộc Trung ương và các cơ quan chức năng của địa phương bàn giao cho KBNN theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. - Thuộc quỹ dự trữ Tài chính Nhà nước do Trung ương và tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. - Do các cơ quan chức năng bắt giữ đang chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. - Tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc đã xác lập sở hữu Nhà nước. - Thuộc sở hữu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước đoàn thể xã hội và cá nhân gửi KBNN bảo quản cất giữ. - Các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá khác Nhà nước giao cho KBNN quản lý. 3 KBNN không nhận bảo quản các tài sản và chứng chỉ sau đây - Không phải loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá. - Luật pháp cấm mua bán tàng trữ. II- HÌNH THỨC NHẬN BẢO QUẢN 1 KBNN nhận bảo quản tài sản quý hiếm chứng chỉ có giá theo túi gói niêm phong không qua kiểm định số lượng trọng lượng chất lượng trong trường hợp - Tài sản quý hiếm chứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT