TAILIEUCHUNG - NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG

Tài liệu tham khảo ngân hàng đề thi hết học phần quản trị kinh doanh viễn thông | e CHƯƠNG TRlNH PUT ĐÀO TẠO ĐẠI HOC TỨ XA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi Hà Đông-Hà Tây Tel 04 .5541221 Fax 04 .5540587 Website http E-mail dhtx@ NGẰN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG 60 tiết - 4 tín chỉ LOẠI 1 ĐIỂM Câu 1 Anh chị hiểu thế nào là kinh doanh Viễn thông Kinh doanh viễn thông có những đặc trưng gì Câu 2 Anh chị hiểu thế nào là tài sản cố định Hãy cho biết các tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định hữu hình Câu 3 Anh chị hãy trình bày nội dung doanh thu của doanh nghiệp viễn thông Câu 4 Anh chị hiểu thế nào là hiệu quả hoạt động kinh doanh Để đánh giá cần có những chỉ tiêu nào Câu 5 Anh chị hãy trình bày hệ thống thang bảng lương áp dụng trong viễn thông Câu 6 Anh chị hãy giải thích vì sao nói Quản trị kinh doanh Viễn thông là một khoa học một nghệ thuật và là một nghề Câu 7 Anh chị hiểu thế nào là dịch vụ viễn thông Theo Pháp lệnh BCVT có những loại dịch vụ viễn thông nào Câu 8 Thông tin có vai trò gì trong quản trị kinh doanh viễn thông để phát huy được vai trò thông tin cần đáp ứng những yêu cầu nào 1 LOẠI 2 ĐIỂM Câu 1 Anh chị hãy trình bày khái niệm cách tính đánh giá theo chỉ tiêu Giá trị hiện tại thuần - NPV Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì Câu 2. Anh chị hãy trình bày khái niệm cách tính đánh giá theo chỉ tiêu Giá trị tương lai thuần - NFV Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì Câu 3. Anh chị hãy trình bày khái niệm cách tính đánh giá theo chỉ tiêu Giá trị đều hàng năm- AV Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì Câu 4 Anh chị hãy trình bày khái niệm cách tính đánh giá theo chỉ tiêu Tỷ số lợi ích trên chi phí - B C Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì Câu 5 Anh chị hãy trình bày khái niệm cách tính đánh giá theo chỉ tiêu Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR Khi đánh giá theo chỉ tiêu này có ưu nhược điểm gì Câu 6 Anh chị hãy trình bày nội dung đặc điểm phương pháp hình thành giá cước dịch vụ viễn thông dựa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    3    0    13-08-2020
1    12    0    13-08-2020
432    2    0    13-08-2020
192    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN