TAILIEUCHUNG - Pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10 về việc Phát hành công trái xây dựng tổ quốc do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành | UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 12 1999 PL-UBTVQH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 1999 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 12 1999 PL-UBTVQH10 NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG tổ quốc Để phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân tạo nguồn vốn thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Pháp lệnh này quy định về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc. Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Công trái xây dựng Tổ quốc do Chính phủ phát hành nhằm huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư xây dựng những công trình quan trọng quốc gia và các công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất đời sống tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước. Điều 2 Việc mua công trái được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện. Nhà nước động viên mọi tổ chức và công dân Việt Nam người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua công trái góp phần xây dựng Tổ quốc. Nhà nước Việt Nam hoan nghênh tổ chức và cá nhân nước ngoài mua công trái. Điều 3 Nhà nước bảo đảm giá trị công trái và bảo hộ quyền sở hữu các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người sở hữu công trái. Điều 4 Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân các cấp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn tuyên truyền và vận động tổ chức cá nhân tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc. Chương 1 PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN CÔNG TRÁI QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MUA CÔNG TRÁI Điều 5 Việc phát hành công trái căn cứ vào nhu cầu huy động vốn từng thời kỳ. Chính phủ tổ chức chỉ đạo việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc theo Nghị quyết của Quốc hội. Điều 6 1. Công trái gồm a Công trái thu và ghi bằng tiền Việt Nam b Công trái thu và ghi bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi c Công trái thu và ghi bằng vàng. 2. Loại ngoại tệ tự do chuyển đổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT