TAILIEUCHUNG - TÌM ĐƯỜNG TRONG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ROUTING TĨNH

Để xem xét một hệ thống mạng phục vụ cho việc tìm đường cho truyền message như thế nào. Ta xây dựng một mô hình mô phỏng cho mạng để nghiên cứu tính hiệu quả của mạng phục vụ việc truyền nhận các message như thế nào. Ở đây ta đánh giá thời gian delay trung bình của mỗi message trong hệ thống. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÌM ĐƯỜNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ROUTING TĨNH I. GIỚI THIỆU Để xem xét một hệ thống mạng phục vụ cho việc tìm đường cho truyền message như thế nào. Ta xây dựng một mô hình mô phỏng cho mạng để nghiên cứu tính hiệu quả của mạng phục vụ việc truyền nhận các message như thế nào. Ở đây ta đánh giá thời gian delay trung bình của mỗi message trong hệ thống. Mô hình hệ thống routing tĩnh giống như mô hình hệ thống mạng hàng gồm mỗi hàng đơn là M M 1. Hệ thống này là một mạng hàng mơ khách hàng từ ngoài hệ thống có thể vào bất kỳ Slave nào trên mạng và rời khỏi hệ thống khi được phục vụ xong. Khách hàng đi trên đường liên lạc của mạng. Đường đi của khách hàng trong hệ thống được xác định trước theo thuật giải tìm đường routing tĩnh xác định qij_xác suất mà khách hàng sau khi phục vụ ở Slave i và đi đến nút j . Mỗi trung tâm xử lý i tương ứng với link i của mạng bao gồm một Slave với tốc độ phục vụ i và hàng chờ của các message cần gởi trên mạng có giới hạn . Hàng được phục vụ theo cơ chế FIFO. Hàng đợi ở mỗi node là có giới hạn vì thường tài nguyên của mạng đều có giới hạn. Tốc độ đến của khách hàng message vào hệ thống do người đánh giá hệ thống nhập vào . II. CÁC THÔNG SỐ CỦA HỆ THỐNG Tốc độ phục vụ tại Slave i là m i tốc độ truyền của link i chiều dài của message e Tốc độ đến tại hàng đợi của Slave i là l i g i qji trong đó e là số đường kết nối của mạng. j 1 Thời gian đợi trung b ình của message là T N g . trong đó g là tốc độ đến của khách hàng vào hệ thống. N là số khách hàng trung bình trong hệ thống. Hệ thống này được mô phỏng để đánh giá thời gian chờ delay trung bình của mỗi message trong hàng đợi. Hệ thống mạng này có giải thuật tìm đường theo phương pháp routing tĩnh giao thức truyền nhận đơn giản tức khi gởi từ máy này đến máy khác bảo đảm nhận đúng . Hệ thống này được tiếp cận theo cơ chế sắp xếp sự kiện có 2 sự kiện chính sự kiện đến và đi của message . Trạng thái của hệ thống được biểu diễn bởi số message trong các hàng đợi và số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    7    0    13-08-2020
69    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN