TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 02/1999/CT-NHNN5

Chỉ thị số 02/1999/CT-NHNN5 về việc Ngân hàng Quốc doanh tham gia góp vốn và cử người quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 02 1999 CT-NHNN5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGÂN HÀNG QUỐC DOANH THAM GIA GÓP VỐN VÀ CỬ NGƯỜI QUẢN TRỊ KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Trong thời gian qua nhiều Tổ chức tín dụng đặc biệt là các Ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động kém hiệu quả kinh doanh thua lỗ. Vì vậy một số Ngân hàng hiện đang gặp khó khăn và có nguy cơ đổ vỡ làm ảnh hưởng tới sự an toàn của cả hệ thống. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là do hầu hết các Ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay là các đơn vị được điều chỉnh từ các tổ chức tín dụng ra đời trước các pháp lệnh về Ngân hàng với nhiều tồn tại vốn tự có còn quá nhỏ năng lực quản trị điều hành của bộ máy lãnh đạo còn bất cập thiếu kiến thức kinh nghiệm nên chưa đáp ứng được yêu cầu về hoạt động ngân hàng và đòi hỏi của nền kinh tế thị trường. Luật các Tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 10 1998 cũng đã quy định tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân . Tuy nhiên hiện nay nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn góp của các Doanh nghiệp Nhà nước và vốn góp của các Ngân hàng quốc doanh. Để khắc phục những tồn tại yếu kém của các Ngân hàng thương mại cổ phần và duy trì sự an toàn ổn định trong hoạt động của toàn hệ thống Ngân hàng góp phần bảo đảm an ninh chính trị xã hội Bộ chính trị và Chính phủ đã có Thông báo số 144 TB-TW ngày 3 6 1998 và Quyết định số 96 1998-TTg ngày 19 5 1998 về công tác chấn chỉnh củng cố sắp xếp lại các Ngân hàng thương mại cổ phần và chỉ đạo các Ngân hàng quốc doanh tham gia góp vốn quản trị điều hành kiểm soát hoạt dộng đối với hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần. Để thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ chính trị và Thủ tướng Chính phủ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc các Ngân hàng quốc doanh tổ chức thực hiện việc góp vốn và cử người tham gia quản trị điều hành kiểm soát đối với các Ngân hàng thương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
758    3    0    11-08-2020
22    4    0    11-08-2020
7    4    0    11-08-2020
11    5    0    11-08-2020
88    4    0    11-08-2020
11    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0