TAILIEUCHUNG - Quyết định số 89/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 89/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 89 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN công ty xây dỰng và sản xuất vật liệu thành công TY CỔ PHẦN XÂY dựng và sản xuất vật liệu BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung chủ yếu sau đây 1. Giá trị thực tế của Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu tại thời điểm 0 giờ ngày 3112-1998 là đồng mười hai tỷ hai trăm năm sáu triệu tám trăm năm ba ngàn năm trăm năm mươi bảy đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng hai tỷ hai trăm ba sáu triệu hai trăm bảy mốt ngàn một trăm mười ba đồng . 2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng hai tỷ đồng . Tổng số vốn này được chia thành cổ phần bằng nhau với cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 50 vốn Điều lệ bằng cổ phần - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp 50 vốn Điều lệ bằng cổ phần . 3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi chung cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là đồng một trăm tám ba triệu chín trăm nghìn đồng . - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần 960 cổ phần giá trị trả dần là đồng sáu mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng . 4. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0