TAILIEUCHUNG - Thông tư số 35/1999/TT-BTC

Thông tư số 35/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 35 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 35 1999 TC-TT NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA cAm Căn cứ vào Quyết định số 105 1998 QĐ-TTg ngày 9 6 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Hội Chữ Thập đỏ Việt nam thành lập Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Căn cứ vào Nghị định số 87-CP ngày 19 12 1996 và Nghị định số 51 1998 NĐ-CP ngày 18 7 1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý lập chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Căn cứ Quyết định số 222 1998 TCCP-TC ngày 23 7 1998 của Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ về việc chuẩn y bản quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt nam. Sau khi thống nhất với Hội chữ thập đỏ Việt nam Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam là Quỹ nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có chức năng xây dựng và phát triển nguồn tài chính nhằm góp phần bảo trợ các nạn nhân chất độc da cam ổn định cuộc sống gia đình và hoà nhập với cộng đồng. 2. Đối tượng được Quỹ bảo trợ là những nạn nhân chất độc da cam theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 3. Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam phải mở và gửi tại tài khoản ở ngân hàng thương mại quốc doanh được dùng tiền nhàn rỗi của Quỹ gửi tiết kiệm tại các quỹ tiết kiệm của Ngân hàng thương mại Quốc doanh hoặc mua tín phiếu trái phiếu kho bạc nhà nước kỳ phiếu của Ngân hàng thương mại Quốc doanh Ngân hàng Nhà nước. Chủ tài khoản là Giám đốc điều hành Quỹ nạn nhân chất độc da cam hoặc người được giám đốc uỷ quyền. II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Nguồn thu của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam gồm a. Quyên góp nhân đạo ủng hộ viện trợ của các Chính phủ các tổ chức Quốc tế tổ chức kinh tế tập thể cá nhân trong và ngoài nước. b. Lãi tiền gửi lãi tiết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0