TAILIEUCHUNG - Quyết định số 109/1999/QĐ-NHNN1

Quyết định số 109/1999/QĐ-NHNN1 về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu năm 1999 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 109 1999 QĐ-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 109 1999 QĐ-NHNNI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHO PHÉP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 1999 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 9 1992 Căn cứ Nghị định Chính phủ số 15 CP ngày 2 3 1993 về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư và phát triển ban hành theo Quyết định số 212-QĐ NH1 ngày 22 9 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Cho phép Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu Ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư và phát triển năm 1999 với tổng mệnh giá 2000 tỷ đồng trong đó 75 -80 là trái phiếu bằng đồng Việt Nam và 25 -20 là trái phiếu bằng đô la Mỹ. Thời gian phát hành lãi suất kỳ hạn của trái phiếu các loại mệnh giá của trái phiếu thực hiện như đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và phát triển tại tờ trình số 565 nHĐT-VN ngày 25 3 1999. Điều 2 Mẫu trái phiếu của Ngân hàng Đầu tư và phát triển thực hiện theo mẫu trái phiếu đã được Ngân hàng Nhà nước duyệt tháng 4 1998. Điều 3 Ngân hàng Đầu tư và phát triển thực hiện các quy định khác về phát hành trái phiếu trong Thể lệ phát hành trái phiếu Ngân hàng thương mại Ngân hàng Đầu tư và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 212-QĐNH1 ngày 22 9 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 4 Ngân hàng Đầu tư và phát triển có trách nhiệm thanh toán cả gốc và lãi trái phiếu bằng đô la mỹ cho chủ sở hữu trái phiếu khi đến hạn thanh toán theo quy định về việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại Nghị định 63 1998 NĐ-CP ngày 17 8 1998 của Chính phủ về quản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    4    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
11    6    0    12-08-2020
5    6    0    12-08-2020
6    5    0    12-08-2020
16    5    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
22    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0