TAILIEUCHUNG - Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1

Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 241 2000 QĐ-NHNN1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 241 2000 QĐ-NHNN1 NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 322 VPCP-KTTH ngày 25 7 2000 của Văn phòng Chính phủ về điều hành lãi suất Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thay thế cơ chế điều hành trần lãi suất cho vay bằng cơ chế điều hành lãi suất cơ bản đối với cho vay bằng Đồng Việt Nam và cơ chế lãi suất thị trường có quản lý đối với cho vay bằng ngoại tệ theo quy định cụ thể tại các điều dưới đây. Điều 2. Đối với lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam 1. Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng trên cơ sở lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố theo nguyên tắc lãi suất cho vay không vượt quá mức lãi suất cơ bản và biên độ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ. 2. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản trên cơ sở tham khảo mức lãi suất cho vay thương mại đối với khách hàng tốt nhất của nhóm các tổ chức tín dụng được lựa chọn theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Lãi suất cơ bản và biên độ được công bố định kỳ hàng tháng trường hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố điều chỉnh kịp thời. Điều 3. Đối với lãi suất cho vay bằng ngoại tệ 1. Cho vay bằng Đôla Mỹ Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay theo nguyên tắc lãi suất cho vay không vượt quá lãi suất Đôla Mỹ trên thị trường tiền tệ liên ngành Ngân hàng Xinh-ga-po lãi suất SIBOR kỳ hạn 3 tháng đối với cho vay ngắn hạn kỳ hạn 6 tháng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    13-08-2020
121    4    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0