TAILIEUCHUNG - Thông tư số 74/2000/TT-BTC

Thông tư số 74/2000/TT-BTC về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định thạm thời ưu đãi | BỘ TÀI CHÍNH Số 74 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 74 2000 TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 39 2000 QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TẠM THỜI ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02 1997 QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 03 1997 QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03 1998 QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 7 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 39 2000 QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I- PHẠM VI ÁP DỤNG Đối tượng được hưởng ưu đãi tạm thời về thuế bao gồm các doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán sau đây - Công ty chứng khoán - Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán - Tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết . - Cá nhân đầu tư chứng khoán II- NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘnG kinh dOanh chứng khoán 1 Về thuế giá trị gia tăng a- Tạm thời không thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty chứng khoán trong thời gian 3 năm từ 1 1 2000 đến 31 12 2002 . Hoạt động kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ bao gồm - Môi giới - Tự doanh - Quản lý danh mục đầu tư - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn đầu tư chứng khoán. b- Để được hưởng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng các công ty chứng khoán phải hạch toán riêng doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và sử dụng hoá đơn chứng từ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đối với doanh thu không chịu thuế GTGT Công ty chứng khoán sử dụng hoá đơn GTGT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5          15-08-2020
1    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
12    3    0
TÀI LIỆU HOT
541    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
234    7    0