TAILIEUCHUNG - Thông tư số 13/1999/TT-BTC

Thông tư số 13/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 13 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13 1999 TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU HÀ TIÊN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 158 1998 QĐ-TTg ngày 3 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang như sau I. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Phạm vi áp dụng Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 158 1998 QĐ-TTg ngày 3 9 1998 của Thủ tướng Chính phủ phạm vi áp dụng thí điểm một số chính sách về tài chính quy định tại Thông tư này bao gồm Phường Tô Châu Đông Hồ Bình San Pháo Đài và xã Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang. Địa bàn trên đây được gọi tắt trong Thông tư này là khu vực kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. 2. Đối tượng được hưởng ưu đãi Đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi về tài chính quy định trong Thông tư này là các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào sản xuất kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau a. Các nhà đầu tư trong nước bao gồm doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà Nước Luật Doanh nghiệp tư nhân Luật Công ty Luật Hợp tác xã. b. Các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các nhà đầu tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT