TAILIEUCHUNG - Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM

Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành | SỞ GIAO DỊCH CHỨNG khoán THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 09 QĐ-SGDHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 1 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Thông tư số 18 2007 TT-BTC ngày 13 3 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng Căn cứ Thông tư số 38 2007 TT-BTC ngày 18 4 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 599 QĐ-TTg ngày 11 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển TTGDCK T thành SGdCk Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của SGDCK ngày 6 tháng 8 năm 2007 Theo đề nghị của Giám đốc phòng Thông tin Thị trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh SGDCK . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các đối tượng công bố thông tin nêu trong Quy chế và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - UBCKNN để báo cáo - HĐQT SGDCK - - Lưu Trần Đắc Sinh QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 09 QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Tổng giám đốc SGDCK I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng công bố thông tin Đối tượng công bố thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh SGDCK bao gồm . Tổ chức niêm yết chứng khoán . Thành viên giao dịch . Công ty quản lý quỹ đại chúng . Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng . Các tổ chức và cá nhân có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2          14-08-2020
133    7    0    14-08-2020
5    5    0    14-08-2020
3    6    0    14-08-2020
524    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    4    0
TÀI LIỆU HOT
44    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN