TAILIEUCHUNG - ISO 9001:2000

Một số chi phí không chất lượng tương ứng yêu cầu của ISO 9001:2000 | MỘT SO CHI PHÍ KHÔNG CHAT LƯỢNG TƯƠNG ỨNG YÊU cAu CỦA ISO 9001 2000 Sử dụng cho mục đích cải tiến .oÔo. ĐK Nôi dung chi phí 1. Việc quan ly tai liệu không hiệu qua Chi phí phảt hảnh hiếụ quả sử dụng thấp mất cong tìm kiếm sử dụng nhảm lản gảy ton thất . 2. Việc lưu trữ hô sơ không cô hiệu qua Chi phí lửụ trử cảo do lửụ trụng lảp lửụ ho sơ không cản thiết thời giản lửa qụả mửc cản thiết sảp xếp không hiếụ qụả hiếụ qụả sử dụng thấp không trụy cảp đửơc không phản tích sô liệụ . 3. Lam việc không cô mục tiệu rô rang không cô kế hoạch không cô kiệm soát không cô đánh gia không rut kinh nghiệm Nhản viên không biết ro yếụ cảụ củả cấp trên hôảt động không nhất qụản phoi hơp không đong bo không đảnh giả đửơc hiệụ qụả sải lảm lảp lải . 4. Hiệu qua điệu hanh thap dô không phan định rô chưc nang nhiệm vu-trach nhiệm quyện han Lảm sải chức nảng thiếụ phoi hơp thiếụ trảch nHẹm mảụ thụản nọi bo . 5. Thông tin không hiệu qua Thong tin chấm thong tin không cản thiếụ thong tin không đụng nơi thong tin không chính xảc lộ bí mảt thong tin . 6. Hop hanh không hiệu qua Kếo dải thơi giản không chụấn bị trửơc không co chu đế không co kết luản không đửả rả qụyết định . 7. Sử dung nhan sự không hiệu qua Thừả nhản sự thiếụ nhản sử thiếụ ky nảng đảo tảo - tụyến dụng không hiệụ qụả giảo việc không đụng khả nảng không hụy đong đửơc nHẹt tình nảng sụất thấp không tản dụng đửơc nảng lửc nhản viến mất nhản viến. 8. Sử dung thiết bị không hiệu qua Hử hông đột xụất hiệụ suất sử dụng thấp chi phí qụản ly vả sử dụng cảo không tản dụng nảng lửc - tính nảng thiết bị không sấn sảng bo trong hảo phí cảo thiết bị không phụ hơp thừả cong sụất thơi giản chảy mảy ít . 9. Môi trương lam việc không hiệu qua Nảng sụất lảo đong thấp phế phẩm tảng qụản hế noi bo không tôt môi trửơng ảnh hửơng đến sửc khoế . 10. Tổ chưc san xuất không hiệu qua Thiếụ chụấn bị thảy đoi kế hoạch phế phấm đảụ vả cuối. qụả trình tảng nảng sụất chụng giảm chơ đơi giửả cảc khảụ chờ nguyên vật liệu - .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
166    3    0    11-08-2020
25    8    0    11-08-2020
326    4    0    11-08-2020
131    8    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN