TAILIEUCHUNG - Quyết định số 529/1997/TC-QĐ-TCDN

Quyết định số 529/1997/TC-QĐ-TCDN về việc lưu hành tờ cổ phiếu và ban hành quy chế tạm thời về việc mua tờ cổ phiếu trong các công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 529 1997 TC-QĐ-TCDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LƯU HÀNH TỜ CỔ PHIẾU VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ VIỆC MUA TỜ CỔ PHIẾU TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 28 CP ngày 7 5 1996 của Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1297 KTTH ngày 19 3 1997 của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất quản lý phát hành in ấn cổ phiếu Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Lưu hành tờ cổ phiếu dùng trong các công ty cổ phần theo 3 mẫu như sau a. Cổ phiếu ghi danh không chuyển nhượng màu xanh vàng dùng cho cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị cổ đông mua chịu cổ phiếu của Nhà nước và những người được Nhà nước cấp cổ phiếu hưởng cổ tức cổ phiếu của Nhà nước. b. Cổ phiếu ghi danh màu vàng tím dùng cho cổ đông thường là thể nhân và pháp nhân cổ đông khác hoặc có nguyện vọng nhận cổ phiếu ghi danh. c. Cổ phiếu vô danh dùng cho tất cả cổ đông trừ những đối tượng ghi tại phần a Điều này hoặc điều lệ công ty không quy định khác. Điều 2. Cổ phiếu của công ty cổ phần có các loại 1 cổ phần 2 cổ phần 5 cổ phần 10 cổ phần 20 cổ phần 50 cổ phần 100 cổ phần 200 cổ phần 500 cổ phần và 1000 cổ phần. Điều 3. Giá trị 1 một cổ phần là đồng thống nhất trên toàn quốc cho các công ty cổ phần. Điều 4. Điều kiện thủ tục xin mua tờ cổ phiếu và cách ghi tờ cổ phiếu thực hiện theo quy chế đính kèm quyết định này. Điều 5. Giao cho - Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận đơn xin mua tờ cổ phiếu và hồ sơ liên quan của công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0