TAILIEUCHUNG - Thông tư số 132/2007/TT-BTC

Thông tư số 132/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 132 2007 TT-BTC Hà Nội ngày 08 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật Kế toán số 03 2003 QH11 ngày 17 06 2003 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 599 2007 QĐ-TTg ngày 11 05 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Quyết định số 2644 QĐ-BTC ngày 06 8 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán khác thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo qui định của pháp luật về chứng khoán sau đây gọi chung là Sở GDCK . 2. Thông tư này hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán mẫu báo cáo tài chính giải thích nội dung phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15 2006 QĐ-BTC ngày 20 3 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới đây gọi là Quyết định 15 2006 QĐ-BTC và các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính. 3. Sở GDCK phải mở sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ và lập báo cáo tài chính theo qui định. II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đối với Sở GDCK thực hiện theo qui định tại Quyết định 15 2006 QĐ-BTC và các sửa đổi bổ sung sau 1. Sửa đổi và bổ sung tài khoản kế toán . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0