TAILIEUCHUNG - Quyết định số 110/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 110/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bột giặt LIX thành Công ty cổ phần Bột giặt LIX do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 110 2003 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 06 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BỘT GIẶT LIX THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam Tờ trình số 545 CV-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2003 Phương án cổ phần hoá Công ty Bột giặt LIX và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 27 tháng 6 năm 2003 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bột giặt LIX doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 51 0 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 39 9 - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty 9 1 . Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty Bột giặt LIX tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2003 để cổ phần hoá Quyết định số 1182 QĐ-TCKT ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Bộ Công nghiệp là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 670 lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. 4. Về chi phí cổ phần hoá đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư Công ty Bột giặt LIX làm thủ tục báo cáo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam phê duyệt theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển Công ty Bột giặt LIX thành Công ty cổ phần Bột giặt LIX - Tên giao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT