TAILIEUCHUNG - Một số nhân tố tác động đến mua sắm trực tuyến của giới trẻ

Nghiên cứu này nhằm xây dựng khung lý thuyết, đánh giá được thực trạng ý định mua sắm trực tuyến và các nhân tố tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên Đại học Đại Nam, từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho việc không ngừng thúc đẩy ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Đại Nam nói riêng. | Vai trò của cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 141 MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA GIỚI TRẺ Vương Ngọc Linh Đinh Thị Phương Nguyễn Hữu Quân Lê Hồng Hải 1 TÓM TẮT Dựa trên 190 phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Đại Nam nghiên cứu đã chỉ ra ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên nhà trường hiện nay đang ở trung bình với 3 69 điểm và có 3 nhân tố tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên Đại học Đại Nam theo thứ tự giảm dần từ 1 cảm nhận về sự dễ sử dụng của mua sắm trực tuyến 2 cảm nhận về sự hiệu quả của mua sắm trực tuyến 3 cảm nhận về sự hiệu quả của mua sắm trực tuyến so với phương thức truyền thống. Nghiên cứu cũng đề xuất một số gợi ý nhằm thúc đẩy ý định mua sắm trực tuyến cho sinh viên Đại học Đại Nam trong những năm tới. Từ khóa Mua sắm ý định mua sắm mua sắm trực tuyến sinh viên mua sắm sinh viên Đại học Đại Nam. ABSTRACTS Based on 190 survey responses from Dai Nam University students the research revealed that university students intention to purchase online is currently at an average of points and has an average of points. Students at Dai Nam University s intention to shop online is influenced by three variables listed in descending order perceived ease of use perceived effectiveness and perceived effectiveness when compared to traditional methods. The study makes some recommendations to encourage Dai Nam University students to purchase online in the upcoming years. Keywords Shopping purpose to shop internet shopping students who shop Dai Nam University students. 1. Trường Đại học Đại Nam. 142 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 1. Đặt vấn đề Với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng lưới Internet việc mua sắm của khách hàng không chỉ dừng lại ở việc đến các cửa hàng siêu thị mà đã được mở rộng ra thông qua phương thức mua sắm trực tuyến. Mua sắm trực tuyến đã trở thành một phương thức mua sắm phổ biến và ngày càng phát triển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.