TAILIEUCHUNG - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 7

Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 7 là tài liệu tham khảo được sưu tầm để gửi tới các em sinh viên đang trong quá trình ôn thi kết thúc học phần, giúp sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả! | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 07 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 08 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 2 25 điểm Trong cửa hàng vệ sinh máy giặt có 3 máy cửa trên và 6 máy cửa ngang. Số tiền trả cho nhân viên khi vệ sinh một máy cửa trên là 200 nghìn đồng và một máy cửa ngang là 300 nghìn đồng . Một nhân viên được giao vệ sinh ngẫu nhiên một máy giặt. a 1 0 đ Gọi X là số tiền nhân viên trên được nhận. Lập bảng phân phối xác suất của X . b 1 25 đ Sau khi vệ sinh xong máy giặt trên cửa hàng nhận thêm 2 máy giặt cửa trên. Nhân viên được giao vệ sinh tiếp một máy giặt. Tính xác suất để máy giao lần 2 là máy cửa ngang. Câu II 0 75 điểm Giả sử biết số bệnh nhân nhập Khoa cấp cứu tại một bệnh viện trong một giờ là biến ngẫu nhiên Y có phân phối Poisson Poát-xông với tham số 5 . Tính xác suất trong một giờ có không quá 2 bệnh nhân nhập Khoa cấp cứu. Câu III 5 0 điểm Để tìm hiểu ý kiến người lao động về một dự thảo luật người ta hỏi ý kiến xem người lao động có đồng ý với dự thảo đó hay không ta thu được mẫu Đối tượng Lao động trung Lao động nhẹ Lao động nặng Ý kiến bình Đồng ý 125 203 77 Không đồng ý 31 40 24 a 1 25 đ Hãy tìm ước lượng khoảng tỷ lệ người lao động đồng ý với dự thảo luật với độ tin cậy 95 . b 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng Đối tượng lao động và ý kiến về dự thảo luật độc lập với nhau hay không c 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 02 có thể cho rằng tỷ lệ người lao động nặng không đồng ý với dự luật cao hơn tỷ lệ người lao động nhẹ không đồng ý với dự thảo luật hay không d 0 75 đ Điều tra chi phí khám chữa bệnh của 100 người lao động nhẹ trong năm 2018 đơn vị triệu đồng được kết quả Chi phí 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 Số người 4 27 40 20 9 Hãy tính một ước lượng điểm cho chi phí khám chữa bệnh trung bình của người lao động nhẹ. Câu IV 2 0 điểm Theo dõi doanh thu X và tiền lãi Y của 7 cửa hàng hoa quả trong tháng 3 2019 người ta thu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.