TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 4

Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác. | Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 lại cho người bán hoặc được giảm giá TK 152- nguyên liệu vật liệu Dùng để phản ánh số kết chuyển giá trị các loại nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ . __Nợ_TK 152_Có - Kết chuyển trị giá thực tế nguyên - Kết chuyển trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ . vật liệu đầu kỳ . Dck Phản ánh trị giá thực tế nguyên liệu vật liệu tồn kho cuối kỳ TK151- hàng mua đang đi đường Dùng để phản ánh số kết chuyển đầu kỳ và cuối kỳ giá trị của từng loại hàng đang đi trên đường . Nợ TK151 Có Kết chuyển trị giá thực tế hàng Kết chuyển trị giá thực tế hàng mua mua đang đi đường cuối kỳ . đang đi trên đường đầu kỳ . Dck Giá trị hàng đang đi đường cuối kỳ . Ngoài ra trong quá trình hạch toán còn sử dụng một số tài khoản có liên quan nhu TK111 TK112 TK133 TK331. Các tài khoản này có kết cấu và nội dung giống nhu phuơng pháp kê khai thuờng xuyên . B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. 25 Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 - Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến NLVL Sơ đồ kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ TK151 152 TK611 TK151 152 ----------------- ---- ---- giá trị vật liệu tồn đầu kỳ ---------------- -----r-- giá trị vật liệu tồn cuối kỳ TK111 112 331 Giá trị vật liệu mua vào giảm giá được hưởng hàng trả lại TK133 thuế GTGT TK133 TK 411 TK138 334 632 nhận góp vốn liên doanh A cấp phát giá trị thiếu hụt mất mát TK412 TK621 627 641 642 đánh giá tăng vật liệu giá trị vật liệu nhỏ xuất dùng TK 711 nhận viện trợ tặng thưởng Báo- cáo- thực tập. tất nghiệp. 26 Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 CHƯƠNG II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X18 CÔNG TY HÀ THÀNH -BQP . 1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Xí nghiệp X-18 là đơn vị thành viên trực thuộc công ty Hà Thành -BQP Giới thiệu công ty hà thành -BQP Công ty Hà Thành -BQP là một doanh nghiệp nhà nước thuộc quân khu thủ đô khi thành .