TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 3

Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán. | Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Phương pháp thẻ song song - Sơ đồ trình tự kế toán chi tiết VL theo phương pháp thẻ song song ghi hàng ngày ghi cuối tháng ----- đối chiếu kiểm tra -Ưu điểm nhược điểm Ưu điểm Việc ghi sổ đơn giản rõ ràng dễ kiểm tra đối chiếu số liệu phát hiện sai sót trong việc ghi chép và quản lí . Nhược điểm Việc ghi chép giữa kho và kế toán bị trùng lặp việc kiểm tra đối chiếu dồn hết vào cuối tháng không đảm bảo yêu cầu kịp thời của kế toán B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. - 17 - Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển - Sơ đồ trình tự kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển I 5 I I I Sổ kế toán tổng hợp k Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng I _ đối chiếu kiểm tra - Ưu điểm nhược điểm Ưu điểm giảm được khối lượng ghi sổ kế toán do chỉ ghi một lần vào cuối tháng. Nhược điểm Việc ghi sổ kế toán vẫn bị trùng lặp với thể kho về mặt số lượng . Việc kiểm tra đối chiếu chỉ tiến hành vào kỳ kế toán do đó hạn chế chức năng của kế toán . B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. 18 Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Phương pháp sổ số dư mức dư - Sơ đồ trình tự kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp sổ số dư - Ưu điểm nhược điểm Ưu điểm giảm nhẹ khối lượng ghi chép hàng ngày do kế toán chi tiết NLVL chỉ theo dõi về mặt giá trị tránh việc trùng lặp công việc kế toán tiến hành hàng ngày kiểm tra giám sát thường xuyên. Nhược điểm khó phát hiện được nguyên nhân khi đối chiếu phát hiện ra sai sót yêu cầu trình độ quản lí của Thủ kho và Kế toán phải cao . B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. .