TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 2

Kế toán cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. | Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Được ghi nhận theo giá thực tế do Hội đồng định giá lại và đã được chấp thuận cộng với các chi phí tiếp nhận nếu có . - Giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhận biếu tặng Giá gốc nguyên liệu vật liệu nhập kho Giá trị hợp lí ban đầu của những nguyên liệu vật liệu tương đương Các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc tiếp nhận -Giá gốc của nguyên liệu vật liệu được cấp Giá gốc nguyên Giá ghi trên sổ của đơn vị Chi phí vận chuyển liệu vật liệu cấp trên hoặc giá được đánh bốc dỡ chi phí có nhập kho giá lại theo giá trị thuần liên quan trực tiếp - Giá gốc của phế liệu thu hồi Là giá ước tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được . . Giá gốc của nguyên liệu vật liệu xuất kho Do giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhập kho từ các nguồn nhập khác nhau nhu đã trình bày ở trên để tính giá gốc hàng xuất kho kế toán có thể sử dụng một trong các phuơng pháp tính giá trị hàng tồn kho sau - Phương pháp tính theo giá đích danh Giá trị thực tế của nguyên liệu vật liệu xuất kho tính theo giá thực tế của từng lô hàng nhập . Áp dụng đối với những doanh nghiệp sử dụng ít thứ nguyên liệu vật liệu có giá trị lớn và có thể nhận diện đuợc . - Phương pháp bình quân gia quyền Giá trị của loại nguyên liệu vật liệu tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại nguyên liệu vật liệu tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại nguyên liệu vật liệu tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ bình quân gia B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. - 9 - Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 quyền cuối kỳ . Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi lô hàng về phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập . Giá trị thực tế Nguyên liệu vật liệu xuất kho Số lượng nguyên liệu vật liệu xuất kho Đơn giá bình quân gia quyền Trong đó giá đơn vị bình quân có thể tính một trong các phương án sau Phương án 1 Tính theo giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ Giá trị thực tế NLVL Giá trị thực tế NLVL Đơn giá bình tồn kho đầu kỳ nhập kho trong .