TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 6

Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra các quyết định. | Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Báo- cáo- thực tập. tốt nghiệp. 41 Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Đơn vị XN X-18 Phiếu xuất kho Mẫu 02-VT Địa chỉ 82- Thịnh Hàol ngày 21 9 2004 QĐ 1141-TCQĐ CĐKT ngày 1 11 1995 của Bộ tài chính Nợ TK 621 Số 25 Có TK 1521 Họ tên người mua hàng Nguyễn mạnh Hùng Địa chỉ phân xưởng Nhựa Lí do xuất dùng làm con nở nhựa Xuất tại kho Vật liệu chính của xí nghiệp X-18 STT Tên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư sản phẩm hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo Chứng từ Thực xuất 1. Nhựa PVC xanh Kg 300 300 2. Hạt nhựa màu xanh . Kg 100 100 Cộng Cộng thành tiền viết bằng chữ Một triệu một trăm mười ngàn đổng Xuất ngày 21 9 2004 B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. 42 Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Thủ trưởng trưởng phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho kí họ tên kí tên kí tên kí tên kí tên Phương pháp kế toán chi tiết NLVL tại xí nghiệp X-18 - Tại kho Thủ kho tiến hành mở các thẻ kho để phản ánh tình hình nhập xuất tổn từng thứ nguyên liệu vật liệu theo số lượng thực nhập thực xuất. Cuối ngày tính ra số tổn kho nguyên liệu vật liệu để ghi vào thẻ kho đã được Thủ kho lập và sắp xếp theo từng loại từng nhóm để tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu định kỳ mười ngày hoặc hàng ngày Thủ kho chuyển toàn bộ phiếu nhập phiếu xuất cho kế toán nguyên liệu vật liệu tại phòng kế toán . Để đảm bảo tính chính xác của nguyên liệu vật liệu tổn kho hàng tháng Thủ kho phải đối chiếu số thực tổn kho theo thẻ kho . Nhưng tại xí nghiệp X-18 việc này không thể diễn ra thường xuyên vì nguyên liệu vật liệu của xí nghiệp có rất nhiều chủng loại . Vì thế xí nghiệp chỉ thực hiện tổng kiểm kê vào cuối năm . - Tại phòng kế toán Sử dụng sổ chi tiết nguyên liệu vật liêu để ghi chép tình hình nhập xuất tổn kho nguyên liệu vật liệu theo chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị . Sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu có kết cấu giống thẻ kho nhưng có thêm cột ghi giá trị .Sau khi nhận được các chứng từ ở kho kế toán .