TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 1

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp | Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 MỤC LỤC TT Tên tiêu đề trang 1. Lời nói đầu 3 2. Chương I Các vấn đề chung về kế toán NLVL 4 3. Khái niệm và đặc điểm của NLVL 4 4. Vai trò của nguyên liệu vật liệu 4 5. Phân loại nguyên liệu vật liệu 5 6. Đánh giá nguyên liệu vật liệu 6 7. Nhiệm vụ của kế toán NLVL 11 8. Thủ tục nhập kho NLVL 12 9. Thủ tục xuất kho NLVL 13 10. Các chứng từ kế toán có liên quan 13 11. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL 14 12. Phương pháp thẻ song song 15 13. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 16 14. Phương pháp sổ số dư 17 15. Kế toán tổng hợp chi tiết NLVL 18 16. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKTX 18 17. Kế toán tổng hợp NLVL theo phương pháp KKĐK 22 18. Chương II Thực tế công tác kế toán NLVL tại XN X -18 25 19. Qúa trình phát triển của xí nghiệp 25 20. Giới thiệu về công ty Hà Thành 25 21. Giới thiệu về xí nghiệp X-18 25 22. Chức năng nhiệm vụ đặc điểm hoạt động SXKD XN X-18 26 23. Công tác tổ chức quản lí sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán 27 24 Thực tế công tác kế toán NLVL tại xí nghiệp 32 25. Công tác phân loại NLVL 32 B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. - 1 - Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 26 . Kế toán chi tiết NLVL 33 27. Thủ tục nhập NLVL và ví dụ minh hoạ 33 TT Tên tiêu đề Trang 28. Thủ tục xuất kho NLVL và ví dụ minh hoạ 37 29. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL tại XN X-18 39 30. Bảng tổng hợp nhập -xuất tổn NLVL 44 31. Phương pháp tính giá gốc NLVL tại xí nghiệp 45 32. Kế toán tổng hợp nhập xuất kho NLVL 47 33. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 47 34. Kế toán tổng hợp hợp trường hợp nhập kho NLVL 47 35. Kế toán tổng hợp trường hợp xuất kho NLVL 52 36. Chương III nhận xét và kiến nghị về công tác 60 kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 37. Nhận xét chung về kế toán NLVL tại xí nghiệp 60 38. Những ưu điểm và những tổn tại trong công 61 tác kế toán NLVL tại xí nghiệp X-18 . 39 . Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán 63 ở xí nghiệp X-18 . 40. Kết luận 64 41. Nhận xét của đơn vị thực tập . 65 B áfí cáo- thực tập. tất .