TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Kế Toán- Kế Toán Nguyên Vật Liệu phần 5

Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng. | Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 chứng từ gốc lập chứng từ ghi sổ .Sau đó căn cứ vào chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ .Và căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi sổ cái . Đối với các nghiệp vụ liên quan đến các đối tượng cần hạch toán chi tiết thì căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi vào sổ chi tiết . Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết với sổ cái với sổ đăng kí chứng từ ghi sổ để lập bảng cân đối tài khoản . căn cứ vào bảng cân đối tài khoản lập báo cáo tài chính . So đổ hình thức chứng từ ghi sổ đối chiếu kiểm tra --- ghi cuối tháng Các sổ sách sử dụng chứng từ ghi sổ sổ đăng kí chứng từ ghi sổ sổ cái các tài khoản các sổ chi tiết . B áfí cáo- thực tập. tất nghiệp. 33 Chu. Thị Minh Luận Ló p. 38A7 Đơn vị tiền tệ sử dụng tại xí nghiệp X-18 là tiền Việt Nam đổng Phương pháp tính thuế xí nghiệp áp dụng Tính thuế GTGT theo phuơng pháp khấu trừ . Phuơng pháp hạch toán hàng tổn kho là phuơng pháp Kê khai thuờng xuyên kỳ hạch toán theo tháng . Niên độ kế toán xí nghiệp áp dụng từ ngày1 1 đến ngày 31 12 hàng năm 2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NLVL Công tác phân loại NLVL trong xí nghiệp X-18 Xí nghiệp X-18 tiến hành phân loại nguyên liệu vật liệu theo nội dung kinh tế của vật liệu trong quá trình sản xuất - Nguyên liệu vật liệu chính là đối tuợng lao động chính cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Nhu thép tấm độ dày từ 4mm đến 12mm thép tròn các loại . nhựa PVC nhựa hạt các loại . giấy giáp cuộn . - Nguyên liệu vật liệu phụ chỉ có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất nhu làm tăng chất luợng nguyên liệu vật liệu chính phục vụ cho công tác quản lí cho nhu cầu công nghệ cho việc bảo quản nhu sơn chống gỉ dung môi. -Nhiên liệu là loại vật liệu khi sử dụng có tác dụng trực tiếp cho sản xuất nhu chạy máy phay máy bào máy tiện . nhu xăng dầu. - Phụ tùng thay thế là nhũng phụ tùng các chi tiết thay thế sửa chữa máy móc thiết bị SX phuơng tiện vận tải nhu bóng đèn vòng bi. Danh mục một số NLVL của xí nghiệp X-18 TT 152 1 152 2 1. Hạt nhựa