TAILIEUCHUNG - Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times (I)

Theo Tổng Biên tập Adolph Ochs, mục tiêu của Thời báo New York (Thời báo) là đưa tin một cách vô tư nhất có thể “mà không phải lo sợ hay thiên vị” và cư xử công bằng và cởi mở với các độc giả, các nguồn tin, các nhà quảng cáo và những người khác, đồng thời làm sao để mọi người thấy chúng ta đang làm đúng như vậy. | Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times I 1. Theo Tổng Biên tập Adolph Ochs mục V - j4V -x tiêu của Thời báo New York Thời báo là đưa tin một cách vô tư nhất có thể mà không phải lo sợ hay thiên vị và cư xử công bằng và cởi mở với các độc giả các nguồn tin các nhà quảng cáo và những người khác đồng thời làm sao để mọi người thấy chúng ta đang làm đúng như vậy. Uy tín của Thời báo cũng như uy tín chuyên môn của nhân viên phụ thuộc vào nhận thức đó. Bởi vậy Thời báo phóng viên các ban thời sự và các biên tập viên đều quan tâm về việc tránh xung đột lợi ích hoặc khả năng xảy ra xung đột. 2. Trong hơn một thế kỷ qua nhân viên của Thời báo đã đảm bảo được tính liêm chính của tờ báo. Ngoài những gì có thể đóng góp cho Thời báo nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là đảm bảo không làm tổn hại tới tính liêm trực đó khi tác nghiệp. 3. Xung đột lợi ích dù có thực hay chỉ là biểu hiện đều có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực. Xung đột ấy có thể xoay quanh quan hệ của nhân viên với độc giả các nguồn tin các nhóm cổ xuý các nhà quảng cáo hoặc các đối thủ cạnh tranh quan hệ giữa từng nhóm với nhau hoặc với bản thân tờ báo hoặc công ty mẹ. Ở thời điểm khi các cặp vợ chồng trong các gia đình làm những ngành nghề khác nhau trở nên phổ biến thì hoạt động chuyên môn và hoạt động với tư cách công dân của các cặp vợ chồng gia đình và bạn bè của họ có thể tạo ra xung đột hoặc nguy cơ xung đột lợi ích. 4. Chiểu theo những nghĩa vụ chính thức ghi trong Điều sửa đổi bổ sung thứ nhất của Hiến pháp Thời báo phấn đấu duy trì những chuẩn mực đạo đức báo chí cao nhất. Thời báo tin rằng nhân viên của mình cùng chia sẻ mục tiêu đó. Thời báo cũng nhận thức rằng nhân viên phải được tự do làm những công việc riêng tư mang tính sáng tạo và những công việc thuộc bổn phận công dân đồng thời làm ngoài để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên trước khi tham gia những hoạt động bên ngoài đó nhân viên cần phải đánh giá chuyên môn cẩn thận và cân nhắc lợi ích mà chúng ta có được nhờ danh tiếng không gì thay thế nổi của .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    12    0    23-01-2021