TAILIEUCHUNG - Cách viết tít cho bài báo in

Tít phải phản ánh trung thực nội dung và sắc thái của câu chuyện và phải phù hợp với ảnh và/hoặc đồ họa kèm bài. Bài viết về vấn đề gì và mào đầu của bài viết như thế nào? Lấy ý tưởng từ mào đầu (vấn đề chính của câu chuyện) để viết tít nhưng KHÔNG đơn thuần sao chép lại mào đầu. | Viết tít cho bài báo in Trung thực Một tít cần đảm bảo 4 yêu cầu sau Stợp -Gisten and Lữ . PuotiiMísíua ld rttíitiiiry MtttnmoiUl IOP - - Hẫp dẫn - Chính xác - Trình bày đẹp Tính trung thực . Tít phải phản ánh trung thực nội dung và sắc thái của câu chuyện và phải phù hợp với ảnh và hoặc đồ họa kèm bài. . Bài viết về vấn đề gì và mào đầu của bài viết như thế nào Lấy ý tưởng từ mào đầu vấn đề chính của câu chuyện để viết tít nhưng KHÔNG đơn thuần sao chép lại mào đầu. . Đây là một câu chuyện vui buồn nghiêm túc hay nhẹ nhàng Câu chuyện về một cá nhân hay là tin về một chính sách của chính phủ Đây là tin thời sự hay một bài Hãy cố gắng viết tít đúng với sắc thái của câu chuyện và tính chất của bài viết. . Nếu có ảnh hoặc đồ họa kèm bài phải đảm bảo rằng tít phản ánh đúng nội dung ảnh và đồ họa. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp có ảnh kèm bài vì các kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết độc giả sẽ nhìn ảnh trước tiên khi đọc trang báo. Sau đó họ đọc tít và rồi mới bắt đầu đọc bài báo. . Nếu bài có tít phụ thì tít phụ phải phù hợp với tít chính và cùng sắc thái với tít chính dù nội dung của tít chính và phụ hoàn toàn khác nhau. Tính hấp dẫn . Tít phải thu hút được độc giả làm họ muốn đọc bài viết vì vậy hãy dùng ngôn từ sắc sảo và hấp dẫn. . Lựa chọn từ ngữ cho tít là vấn đề đóng vai trò quyết định trong việc thu hút độc giả đọc bài viết đó. Vì số lượng .