TAILIEUCHUNG - Giáo trình đất trồng trọt phần 4

Chương 4 VẬT LÝ ĐẤT. . THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT . Khái niệm Hạt cơ giới: Có nhiều khái niệm khác nhau về hạt cơ giới đất, kể cả cách gọi chúng. Có tác giả cho rằng các hạt cơ giới đất là các nguyên tố cơ học | Chương 4 VẬT LÝ ĐẤT . THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT . Khái niệm Hạt cơ giới Có nhiều khái niệm khác nhau về hạt cơ giới đất kể cả cách gọi chúng. Có tác giả cho rằng các hạt cơ giới đất là các nguyên tố cơ học. Năm 1926 Gedroi cho rằng những nguyên tố cơ học là những hòn cục vi tinh thể riêng biệt và về sau Tiurin cho rằng nguyên tố cơ học là những phần tử mà tất cả những nguyên tố của chúng phải nằm trong một mối liên hệ hoá học lẫn nhau. Dưới tác động của điều kiện ngoại cảnh đá và khoáng bị phong hoá tạo ra các hạt có đường kính to nhỏ khác nhau và trong quá trình hình thành đất xuất hiện thêm các hạt hữu cơ hữu cơ - vô cơ. Những hạt vụn đó là phần tử cơ giới đất hay còn gọi là các hạt cơ giới đất. Thành phàn cơ giới Tỉ lệ các cấp hạt giữa các phần tử cơ giới có kích thước khác nhau trong đất được biểu thị theo phần trăm trọng lượng được gọi là thành phần cơ giới đất hoặc còn được gọi là thành phần cấp hạt. Trong đất các phần tử cơ giới thường liên kết với nhau thành những hạt lớn hơn đó là đối tượng nghiên cứu ở phần sau - Kết cấu đất . Vì vậy khi phân tích thành phần cơ giới đất khâu đầu tiên là phải dùng các biện pháp cơ lý hoá học để làm tơi rời các hạt kết thành các hạt đơn. . Phân chia hạt cơ giới đất và tính chất các cấp hạt . Phân chia hạt cơ giới Việc phân chia các cấp hạt trong thành phần cơ giới đất được căn cứ vào đường kính của từng hạt riêng rẽ. Cho đến nay tiêu chuẩn phân chia các cấp hạt của một số nước có khác nhau nhưng đều thống nhất với nhau ở một số mốc mà tại những mốc này sự thay đổi về kích thước đã dẫn tới sự thay đổi đột ngột về tính chất xuất hiện một sổ tính chất mới. Ví dụ Mốc giới hạn khoảng từ 1 đến 2 mm đánh dấu sự xuất hiện tính mao dẫn hay mốc 0 01 đến 0 02 mm là mốc mà ởđó các cấp hạt bắt đầu xuất hiện tính dính dẻo khó nước của hạt sét. . . Việc phân chia cấp hạt theo thành phần cơ giới hiện nay vẫn đang tồn tại 3 bảng phân cấp chủ yếu là Liên Xô- cũ Mỹ và bảng Quốc tế Bảng . Qua bảng cho thấy về tổng thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN