TAILIEUCHUNG - Công nhận Nội quy lao động

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực. | Công nhận Nội quy lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động Thương binh và xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thông báo công nhận về việc đăng ký Nội quy lao động Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền có giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban quản lý KKT - số 65 Tây sơn Quy Nhơn. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ thống nhất của hồ sơ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức tiếp nhận Tên bước Mô tả bước hồ sơ hướng dẫn DN khai lại cho đầy đủ Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp 3. Bước 3 nhận và trả kết quả kèm hồ đăng ký Nội quy lao động của DN sang phòng Quản lý doanh nghiệp để kiểm tra. Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra nội dung và sự phù hợp của hồ sơ theo các quy định hiện hành Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì làm thông báo thời gian tiếp nhận 4. Bước 4 hồ sơ kiểm tra nội dung làm thông báo công nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh bổ sung lại những điều khoản chưa phù hợp với quy định. Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối - Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì ký nháy vào 5. Bước 5 thông báo công nhận trình cho lãnh đạo Ban ký thông báo - Nếu hồ sơ chưa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN