TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 24/2015/QĐ -UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số: 24/2015/QĐ -UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số 24 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình ngày 15 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư số 15 2014 TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 436 TTr-SNV ngày 20 4 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14 2008 QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Quyết định số 19 2011 QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình Quyết định số 16 2008 QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình Quyết định số 16 2010 QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình Quyết định số 07 2011 QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung nhiệm vụ tổ chức và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.