TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 17 2015 QĐ-UBND Gia Lai ngày 13 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nôn thôn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 4 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14 2015 TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 3 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện Căn cứ Thông tư số 15 2015 TT-BNNPTNT ngày 26 3 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về nông nghiệp lâm nghiệp thuỷ sản thuỷ lợi phát triển nông thôn phòng chống thiên tai chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản lâm sản thuỷ sản về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân có con dấu tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.