TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Vình Phúc

Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 20 2015 QĐ-UBND Vĩnh Yên ngày 12 tháng 6năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định vị trí chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 4 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư số 15 2014 TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Căn cứ Quyết định số 12 2015 QĐ-UBND ngày 12 3 2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 248 TTr-SNV ngày 08 05 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 1. Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ. 3. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước có trụ sở phương tiện biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo qui định của pháp luật. Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế 1. Lãnh đạo Ban Tôn giáo. a Ban Tôn giáo có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban b Trưởng ban là người đứng đầu Ban chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách theo dõi chỉ đạo một số mặt công tác

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.