TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 03/2005/CT-UB

Chỉ thị số 03/2005/CT-UB về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2006-2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 03 2005 CT-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 25 tháng 01 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI THÀNH PHỐ 5 NĂM 2006-2010 Thực hiện Chỉ thị số 33 2004 CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị các sở-ngành thành phố và quận-huyện thực hiện các nội dung sau đây YÊU CẦU Các sở-ngành thành phố và quận-huyện bám sát nội dung Chỉ thị số 33 2004 CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 với yêu cầu đổi mới toàn diện và sâu sắc hơn các mặt hoạt động kinh tế-xã hội gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời cần lưu ý các vấn đề trọng tâm sau đây 1. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2006-2010 cần đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng nhanh với hiệu quả và sức cạnh tranh cao hơn giai đoạn 20012005. Không chỉ chú trọng đến số lượng mà cần đặt lên hàng đầu vấn đề chất lượng của tăng trưởng và phát triển. Tức là tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội xóa đói giảm nghèo cải thiện môi trường sống và phát triển đô thị. Ngoài các chỉ tiêu kinh tế cần tính toán xác định các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống phát triển con người tiến bộ xã hội bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình đặc điểm của thành phố. 2. Giai đoạn 2006-2010 là giai đoạn kinh tế cả nước sẽ hội nhập hơn nữa vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới tiếp tục thực hiện các cam kết theo lộ trình AFTA và khả năng nước ta sẽ trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Do đó kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố cần đặt trong bối cảnh như trên nên vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh nhất là của doanh nghiệp cần xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. 3. Kế hoạch cần thể hiện được yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo định hướng dịch vụ-công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN