TAILIEUCHUNG - Quyết định số 198/2004/QĐ-UB

Quyết định số 198/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 198 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN hành quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân SÁCH UỶ THÁC CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶT HÀNG MUA NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND - Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước - Căn cứ Quyết định số 126 QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2004 của UBND Thành phố về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội - Căn cứ Quyết định số 01 2002 QĐ-UB ngày 4 1 2002 về việc Ban hành quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân GPMB tái định cư và Quyết định số 142 2003 QĐ-UB ngày 31 10 2003 về việc điều chỉnh quy chế 01 2002 QĐ-UB của UBND Thành phố - Căn cứ Quyết định số 76 2004 QĐ-UB ngày 19 5 2004 của UBND Thành phố ban hành quy định quản lý thực hiện đầu tư các dự án cải tạo xây dựng khu nhà ở và khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3301 STC-QLNS ngày 22 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 01 2005. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố Giám đốc các Sở Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc các Sở thủ trưởng các Ban ngành có liên quan Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. tm. uỷ ban nhân dân thành phố hà NỘI kt. chủ tịch PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Văn Ninh QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH UỶ THÁC C110 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶT HÀNG MUA NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ban hành kèm theo Quyết định số 198 2004 QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND Thành phố Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.