TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, chương 13

Các chai được đặt trên băng tải 1 và được chuyển đến vị trí giữa hai thanh kẹp 4 khi cổng vào 3 mở ra nhờ xilanh khí nén 2. Các chai được lắp đầy suốt chiều dài của hai thanh kẹp, cổng vào đóng lại nhờ cảm biến đếm đặt gần cổng vào. Khi cảm biến đếm đủ số chai đã cài đặt thì cổng vào đóng lại, cơ cấu kẹp gồm hai thanh kẹp 4 đóng lại, cơ cấu quay do động cơ 5 thực hiện xoay 180 0 đưa các chai vào vị trí rửa. Vòi phun. | Chương 13 MAY RỬA LOAI TAY KẸP PHỬƠNG An 4 MAY rửa loai tay kẹp 1 Băng tai 2 Xylănh cong văo 3 Thanh kẹp 4 Xylănh kẹp 5 Xylănh quay 6 Căm biên 4 5 7 Voi phun Nguyên lý họat động Các chai được đặt trên bang tai 1 và được chuyển đến vị trí giữa hai thanh kêp 4 khi cong vao 3 mô ra nhợ xilanh khí nên 2. Cac chai được lap đay suốt chiêu dai cua hai thanh kêp cong vao đong lai nhô cam biến đếm đat gan cong vao. Khi cam biến đếm đu so chai đa cai đất thì cong vao đong lai cô cấu kêp gom hai thanh kêp 4 đong lai cô cấu quay do đọng cô 5 thực hiên xoay 1800 đưa cac chai vao vị trí rửa. Voi phun 7 phun tia nưôc ap suất cao rửa chai. Sau khi rửa xong cac chai đưôc xoay ngưôc trô lai đat trên bang tai cô cấu kêp mô ra cong ra 3 mô ra cac chai đưôc đưa ra ngoai bang tai. NHÂN XÉT May rửa chai dang xích va dang thung quay đưôc sử dung cho dang san xuất lôn chuyên dung đê rửa những bao bì dô đa qua sử dung co kết cấu phức tap. nitro professional download the free trial online at professional Máy rửa chai dạng tay kẹp thích hợp cho san xuất nhỏ số lượng ít đơn gian vế mặt kết cấu nhưng điều khiến nhiếu. May rửa chai dang mam quay cỏ kết cấu cơ khí phức tap nhưng hau như khỏng phai điếu khiến nhiều thích hợp cho sỏ lương chai trung bình. Vơi yếu cấu la 3500 chai h cỏ nang suất trung bình nến ta chon thiết kế may thếỏ dang mam quay la phu hợp nhất. created with download the free trial online at professional TÍNH TOAN THIET KE MAY RỬA CHAI 1. CAC THONG SO VA Sơ Đồ NGUYÊN LY Các thông sô -2 Lấy theo mẫu chai cua nhà may ĐaKai loại1600ml Dạng bao bì can rửa la chai PET mới. I Kích thước miệng 24mm than 68mm cao 2 40mm. Nang suất yeu cau 10800 chai h Sơ đô nguyên lý LLtll Nguyên lý hôát đông Chai đước đưa len bang tai cấp chai 1 . Khi tới vít chia 2 chai se đước chia đeu ra đung bang khoang ca ch chai tren đĩa cấp chai 3 . Chai se đước cac tay kep cua may rửa đưa vao trong may rửa chai 4 . Sau đo chai đước chuyển ra ngoai theo đĩa dan chai 5 ra ngoai tiếp