TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN

Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành , để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2004/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP. | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1703 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1703 2004 QĐ-NHNN NGÀY 28 tháng 12 NĂM 2004 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 10 2003 TT-NHNN NGÀY 16 9 2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 174 1999 NĐ-CP NGÀY 09 12 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 64 2003 NĐ-CP NGÀY 11 6 2003 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 174 1999 NĐ-CP THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày. 17 6 2003 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 174 1999 NĐ-CP ngày 09 12 1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Nghị định số 64 2003 NĐ-CP ngày 11 6 2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 174 1999 NĐ-CP Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 10 2003 TT-NHNN ngày 16 9 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174 1999 NĐ-CP ngày 09 12 1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64 2003 NĐ-CP ngày 11 6 2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 174 1999 NĐ-CP như sau Mục 1 Chương 11 được sửa đổi bổ sung như sau Mục 1. Điều kiện phạm vi hoạt động kinh doanh vàng Tổ chức cá nhân có nhu cầu hoạt động kinh doanh mua bán vàng sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 64 2003 NĐ-CP ngày 11 6 2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 174 1999 NĐ-CP ngày 09 12 1999. 2. Mục 1 Chương V được sửa đổi bổ sung như sau Mục 1. Chế độ báo cáo 32. Đối với các tổ chức cá nhân hoạt động kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.