TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2913/QĐ-UBND

Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm "Trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho các trường trung học phổ thông" thuộc dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Số 2913 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vũng Tàu ngày 04 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MÁY VI TÍNH DẠY HỌC CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC Dự ÁN TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2007 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đấu thầu số 61 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 111 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh tại Công văn số 634 SGD-KHTC ngày 10 tháng 07 năm 2007 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1688 TTr-STC ngày 23 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 . Nay phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho các trường trung học phổ thông thuộc dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học năm 2007 như sau 1. Kế hoạch đấu thầu do đơn vị trình . Cơ sở pháp lý. Căn cứ Luật Đấu thầu số 61 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Nghị định số 111 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Quyết định số 521 2007 QĐ-BKH ngày 22 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Thông tư số 63 2007 TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước Căn cứ Quyết định số 03 2007 QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007 cho Sở Giáo dục - Đào tạo . Phân chia gói thầu. Toàn bộ gói thầu mua sắm trang thiết bị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.