TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 12

Theo năng suất,Năng suất nhỏ khỏang 2000 – 3000 chai/h ,Năng suất trung bình khỏang 5000 – 8000 chai/h Năng suất lớn 10000 – 24000 chai/h ) Theo phương pháp rửa Bằng ống bơm Dùng nước bơm Chải quét ) Theo đặc điểm cấu tạo động học .Xích có số lượng bể ngâm khác nhau, Một bể không xích, Bàn quay Thùng quay làm việc liên tục Thường dùng nhất là các máy rửa chai nhúng nước – bơm lọai băng tải không có xích và có xích | Chương 12 PHAN LOAI MAY RỬA CHAI Theo năng suâ t Nang suất nhỏ khoang 2000 - 3000 chai h Nấng suất trung bình khỏang 5000 - 8000 chai h Nang suất lớn 10000 - 24000 chai h Theo phương phăp rửă Bang ống bớm Dung nước bớm Chai quét Theo đạc điểm câu tạo đọng hoc Xích cỏ sỏ lướng bé ngam khac nhau Mỏt bé khỏng xích Ban quay Thung quay lam viéc lién tuc Thướng dung nhất la cac may rửa chai nhung nước - bớm lỏai bang tai khỏng cỏ xích va cỏ xích. created with download the free trial online at professional CÁC LOẠI MAY RỬA ĐIỂN hình VÀ LƯA CHON PHƯƠNG ÁN I RỬA CHAI LOAI XÍCH PHƯƠNG An 1 MAY RỬA LOAI XÍCH 6 1 Bàn Chứa 2 Bàng chuyền chính 3 Bề thà m nứổc 4 Bề ngàm 5 Vời phun 6 Bàng chuyền Sơ đồ động máy rửa loại xích Chai bẩn đưa vào để trên bàn chứa 1 từ đó chai được tự động đưa vao ló của gia lap trển ló vó tan cua bang chuyển chính 2. Sau khi rửa sach sợ bang nưôc bôm vao thì chai được đưa vao bể 4 để ngam ưôt ợ 650C - 70OC va khi ra no được rửa bển ngoai bang tia dung dịch kiểm bang nược nong va nược lanh từ cac ống so 5 chai sa ch được đưa ra bang chuyển so 6. created with download the free trial online at professional II MAY RỬA CHAI LOAI THUNG QUAY Nguyên lý hoạt động Chai ban từ bàn số 1 vào lỗ trong nhúng vào thùng đầu tiên 2 và được ha xuống phía dưới khi quay thúng xuống phía dưới vào bê đê ngàm sớ bo. ơ trong bê ra những chài ớ phàn bên trên cua thung được Ong bớm 3 bớm rửa và sau đo thào ra trên bàn doc di đọng bàn này chuyên chung vào bàn thứ 2. Sau khi đà chất vào càc lO cua thung thứ hài chai lai đước rửa và bớm nhưng ớ nhiêt đo cao hớn và cung như trên chuyên vào thung thứ bà so 5 ớ đày chung đước nhung nước lanh và chuyên lên bàn so 6 rOi đưa ra bàng tài. Để đàm bào chất lướng rửa chài bẩn phai chịu tàc dung hOà hoc của dung dịch rửa nong và tàc động cớ hoc cua tia chất long khi phoi hớp tot nhất ớ cOng đoan thấm ướt và bớm trong mOt thới gian nhất định. Chỉ tiêu cua những cOng đoan ấy là thới gian cO ích. Trong