TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 6

Một số nhựa thông dụng M P PVC 250000100000 4001600 PS 150000300000 1500__3000 Độ trùng hợp có khoảng dao động lớn hơn, độ trùng hợp tăng thì nhiệt độ mềm và độ nhớt nóng chảy tăng và một số tính chất độn học được cải thiện như độ bền kéo và độ bền va đập. Chất có trọng lượng phân tử thấp gọi là Monomer, Polymer là chất được tạo thành bởi nhiều monomer và phản ứng hoá học xảy ra gọi là phản ứng trùng hợp. Polymer của cùng một loại monomer gọi là Pilymer đồng nhất. Polymer của. | Chương 6 GIỚI THIỆU VỀ TÍNH DẺO POLIME CHO CHAT DẺO Thí dụ Một số nhựa thông dụng M P PVC 250000 100000 400 1600 PS 150000 300000 1500__3000 Độ trùng hợp co khoảng dao động lớn hơn độ trùng hợp tang thì nhiệt độ mềm vả độ nhớt nong chảy tảng vả một so tính chất độn hoc được cải thiện như độ bền kệộ vả độ bền Vả đảp. Chất co trong lương phản tử thấp gội lả Monomer Polymer lả chất được tảo thảnh bơi nhiều monomer vả phản ứng hoả hộc xảy rả gội lả phản ứng trùng hớp. Polymer cùả cùng một loại monomer gội lả Pilymer động nhất. Polymer cùả nhiềù loải monomer khảc nhảù gội chất động trùng hớp. Tính chất cùả chất động trùng hớp thảy đội theo loải monomer tỉ lề monomer vả sự sảp xếp cảc phản tửcùả cảc monomer. Chất động trùng hớp khối lả sự kết hớp monomer A vả monomer B trong cùng khối thống nhất. Chất động trùm hớp ghềp lả một polymer cùả monomer B vả monomer A lả chất chính trùm hớp. Vùng B đước ghềp vảo vùng A dảng ghềp . Polymer trộn lả một phướng phảp đề cải tiến polymer bảng nhiềt vả trộn polymer theo phướng phảp cớ hoc. Polymer cùả loải nhựả PVC mả trong đo ABS đước trộn. Polymer mả chứả nhiềù loải polymer gội lả polymer hon hớp. II. CAC LOAI CHAT DEO HIỆN CO VA CONG DUNG Tính Nang Cua Cac ngụyên Liệụ Thường Dụng o nitro F professional download the free trial online at professional TEN VIET TAT TEN KHOA HOC ỨNG DỤNG PS Genneral Purpose Polystyrene Đồ chơi van phong phẩm gia dụng đồn điện HIPS High Impect Polystyrenne Đồ chơi gia dụng vồ Radio vồ Tivi ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene Đồ chơi gia dụng đồ điện đồ trang trí nồi that đồ dụng thệ thaồ. SAN Styrene Akilonitrile Copolymer Hồp nhựa gia dụng mặt đồn hồ đồ trang trí trồng sụốt. EPS Expended Polystyrene Baồ bì hang hồa tấm lac cach điện đồ trang sức. LDPE Low Density Polythlene Tụi nylồn đồ chơi bình nhựa bồng nhựa day điện HDFE High Density Polythrene Tụi nylồn bình nhụa bồnh nhựa day điện can nhựa thụng hang lơn UHME Ultra High Density Polythrene Tụi nylồn đồ chơi bình nhựa bồng nhựa đồ điện.