TAILIEUCHUNG - Bảng đánh giá phỏng vấn

Bảng kết quả đánh giá phỏng vấn | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN Ngày .Vị trí phỏng vấn . Họ tên .Năm sinh .Quê quán . Các yếu tố cần đánh giá Những nét đặc trưng thể hiện khả năng ứng viên Tầm quan trọng tính bằng điểm 1-5 Điểm của tứng viên 1-5 Mức độ đáp ứng 1 2 3 4 5 3 4 1. Kiến thức đào tạo - Văn hoá - Chuyên môn - Ngoại ngữ - Vi tính 2. Kỹ năng - Thâm niên - Thành tích - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng phân tích ra quyết định 3. Phẩm chất cá nhân - Khẳ năng lôi kéo thuyết phục - Phong cách hành vi cử chỉ nói năng - Linh hoạt tháo vát - Điềm đạm chính chắn - Có tham vọng cầu tiến - Có tinh thần trách nhiệm - Tự tin quả quyết - Ngoại hình trang phục - Đặc điểm cá nhân khác cần thiết cho công viêc Người phỏng vân Ký tên